Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu  14 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17,00 w Mediatece Gminnego Centrum Kultury w Kargowej ul. Słodowej 2.         

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja radnych Rady Powiatu Zielonogórskiego.  

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

     1) Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2019 rok (druk nr 4);

     2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2019-2027 (druk nr 5)

     3) Przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków” na terenie miasta i gminy

          Kargowa  (druk nr 17);

    4) Zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kargowa do realizacji programu „Posiłek w szkole

         i w domu” na lata 2019-2023 ( druk nr 18);

5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na    

     interpelacje i zapytania.

6.  Sprawy różne.

7. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski