Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w dniu 7 listopada 2018 r. /środa/ odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.  

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

   1)  Określenia zasad sprawiania pogrzebów realizowanych  przez  Gminę Kargowa (druk nr 307);

   2)  Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok (druk nr 308);

   3)  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2018-2027 (druk nr 309);

   4)  Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony
        do 3 lat (druk nr 310);

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za  lata 2014-2018.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.

7. Analiza oświadczeń majątkowych.

8. Przyjęcie protokołu  z  XLIII sesji.

9. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji kończącą 4-letnią kadencję Rady Miejskiej.

Z poważaniem Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Henryka Kamińczak