Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 7 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej ul. Browarna 7 wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     1) Podjęcia uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2019 rok (druk nr 4);

     2) Uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kargowa na lata 2018-2027 (druk nr 5)

     3) Przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie miasta i gminy

          Kargowa  (druk nr 17);

    4) Dokonania zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kargowa do realizacji programu

        „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( druk nr 18)

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl -  zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.

Transmisje z obrad posiedzenia komisji Rady Miejskiej bedą przeprowadzane na kanale youtube Kargowa.

 

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Pokorski