Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2020 roku

Gmina Kargowa już po raz dziesiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Dnia 02.07.2020 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę z przedstawicielem firmy REVOL Sp. z o. o. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2020 roku’’.

Zadanie obejmuje:

- demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z sześciu nieruchomości dachów budynków położonych na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;

- zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo-cementowych złożonych luzem na osiemnastu nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Z zebranych wniosków od 24 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kargowa wynika, że do projektu zgłoszono 11 456,00 m2 wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji w tym planowane do unieszkodliwienia z demontażem 761,00 m2  i do unieszkodliwienia bez demontażu 10 695,00 m2 .

Termin realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa zaplanowano od 02.07.2020 r. do 14.08.2020 r.