Oświadczenie

W związku z pogarszającym się stanem jakości wody, podjęliśmy już marcu w 2019 r. decyzję o modernizacji stacji uzdatniania wody w Kargowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kargowej przygotował dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę oraz złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w październiku 2019 roku.

Od tego czasu trwa w Urzędzie Marszałkowskim procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 1.343.200 tys. zł, zaś wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 2.596.000 tys. zł. Realizacja inwestycji, zgodnie z regulaminem konkursu, nie może się rozpocząć przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. Na posiedzeniach komisji i sesjach rady wielokrotnie informowałem radnych o toczącej się procedurze wyboru projektów.

Jak wykazują wyniki wielokrotnych badań laboratoryjnych kargowskiej wody, poziomy zawartości żelaza i manganu najczęściej oscylują w górnych granicach normy, niekiedy przekraczając poziom, szczególnie zawartość manganu. Stan taki budzi uzasadnione pretensje mieszkańców.

Do czasu rozpoczęcia modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej, której celem będzie poprawa jakości wody, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. będzie równolegle implementował technologie zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu wody wodociągowej. Jeszcze w lipcu będzie realizowana kompleksowa usługa poprawy ogólnego stanu technicznego i sanitarnego sieci wodociągowej. Przedmiotowe rozwiązanie zostanie wdrożone w ramach długofalowego procesu inwestycyjnego po otrzymanej już aprobacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Równolegle z rozpoczęciem wyżej opisanych działań zostanie wprowadzony zwiększony monitoring jakości wody u indywidualnych jej odbiorców, dzięki któremu na bieżąco będziemy optymalizować działania podejmowane na sieci wodociągowej, celem zapewnienia dostaw wody o wyższej niż dotychczas jakości.

Zobowiązałem prezesa ZGK do przedłożenia stanu sieci wodociągowej z podaniem przebiegu tras, określeniu wieku rur wodociągowych, materiału z jakiego zostały wykonane i innych danych. Niezwłocznie po otrzymaniu dokument ten zostanie udostępniony Radzie Miejskiej. Dane te pozwolą na określenie kosztów wymiany rur wodociągowych, przybliżonych wartości nakładów i ustalenie harmonogramu prac. Remont sieci jest prowadzony na bieżąco, jednak prace przyspieszymy, szczególnie na najstarszych odcinkach. Pierwszym najważniejszym krokiem jest modernizacja stacji uzdatniania wody! Od obniżenia dwóch parametrów wody, poziomu żelaza i manganu trzeba zacząć!

Niezależnie od powyższego pragnę prosić Państwa o zwrócenie uwagi na rozwiązania własnych systemów ogrzewania wody. Często zdarza się, że w podgrzewaczach wody, szczególnie z anodą magnezową w instalacjach, w których grzanie ustawione jest na temperaturę poniżej 50 stopni Celsjusza, rozwijają się bakterie siarkowe, produkujące siarkowodór. Bakterie te rozwijają się szczególnie korzystnie w temperaturach 20 – 45 stopni C i w wodzie o dużej zawartości żelaza i manganu. Recepty są dwie na zniwelowanie przykrego zapachu: - podwyższenie, chociażby okresowe, temperatury do 70 – 80 stopni Celsjusza lub - wymiana anody na tytanową. Zachęcam Państwa do zgłębienia wiedzy w tym zakresie. Nie piszę tych słów żeby unikać odpowiedzialności, a wyłącznie po to, by wykorzystać wszystkie możliwości poprawy wody w każdym gospodarstwie domowym.

Jak wynika z informacji z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy już na finiszu starań o środki finansowe. Z wielką niecierpliwością czekamy na decyzję z Zielonej Góry.

Po modernizacji, stacja uzdatniania wody o podwojonej wydajności, w której zamiast dwóch filtrów będą pracowały cztery, spełni normy zawartości poszczególnych parametrów. Jednocześnie zostanie wyeliminowany filtrostat, posadowiony na terenie byłego PGRu, bowiem ciśnienie w sieci będzie wytwarzane na stacji uzdatniania wody, położonej na działce wyniesionej geograficznie wyżej względem miasta. Proszę Państwa o jeszcze trochę cierpliwości, bowiem stanu jakości wody nie da się poprawić z dnia na dzień.

Jerzy Fabiś,
burmistrz Kargowej